วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

รัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร

การบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) คือ การดำเนินงานทั้งปวงของฝายริหารยกเวนฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ้งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางใว้บรรลุเป้าหมาย อาจมองได้ทั้งเป็นการปฎิบัตการและเป็นสาขาวิชาแขนงหนึ่ง ในการบริหารและจัดการภาครัฐ จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด (profit maximize) แต่ป็นการเน็นการให้บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ โดยลูกค้าคือประชาชนที่มาใช้บริการและต้องเป็นการใช้บริการต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น